مشتریان بهاران

به وب سایت شرکت بهاران خوش آمدید.

موسسه خیریه فرهنگی-تربیتی بهاران،فعالیت خودراازسال ۱۳۷۸زیرنظرهیئت امنایی ازمعتمدینی که ازبین افرادمتدین وخیراستان اصفهان انتخاب گردیده اندشروع نمود،این موسسه باهمت هیئت مدیره منتخب با نظارت سازمان بهزیستی وبایاری انجمن دوستداران حضرت رقیه(س)اداره می گردد.

رسالت موسسه خیریه بهاران اینست که بااتکاءبه خداوندمتعال وبهره گیری ازروشهای نوین تربیتی مطابق باارزشهای والای اسلامی وانسانی بمنظورارتقاءسطح کیفی وکمی زندگی فرزندان بی سرپرست وبدسرپرست تحت پوشش خوددرقالب خانواده بزرگ بهاران فعالیت نماید.این موسسه درنظردارد باچشم اندازی به آینده خدماتش رابه گونه ای برنامه ریزی نماید که فرزندان تحت پوشش، درمحیط مشابه خانواده تربیت شده،رشدنمایند ومانعی برای تعالی خود درهمه ابعاد مادی ومعنوی احساس ننمایند وفرزندان این موسسه افرادی خلاق ،باانگیزه،متدین،توانمند،پرتلاش وبامقبولیت بالا درعرصه جامعه خواهندبود.موسسه بهاران درنظردارد الگویی موفق درسطح ملی ومنطبق با تمامی مکارم اخلاق باشد.انشاءالله